Γνωρίστε τις αρχές και τα καθήκοντα της Αρχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Η Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (OJK) είναι ένα κρατικό ίδρυμα που ιδρύθηκε βάσει του Νόμου Αρ. 21 του 2011. Η OJK διατηρεί ένα ολοκληρωμένο ρυθμιστικό και εποπτικό σύστημα για όλες τις δραστηριότητες στις τραπεζικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, στις κεφαλαιαγορές και στον τομέα των μη τραπεζικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, όπως ασφάλιση, συνταξιοδοτικά ταμεία, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλα.

Η Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών παρακινήθηκε από την ανάγκη αναδιάρθρωσης των ιδρυμάτων που ασκούν ρυθμιστικές και εποπτικές λειτουργίες στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Η ίδρυση του OJK βασίστηκε σε διάφορα πράγματα, όπως η εντολή του νόμου, η ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού κλάδου, ο όμιλος και η πολυπλοκότητα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και η προστασία των καταναλωτών.

Υπάρχουν διάφοροι στόχοι για την ίδρυση της OJK, μεταξύ των οποίων είναι η πραγματοποίηση οικονομικών δραστηριοτήτων που οργανώνονται με δίκαιο, διαφανή και υπεύθυνο τρόπο. Επιπλέον, το OJK στοχεύει επίσης να οργανώσει ένα χρηματοοικονομικό σύστημα που αναπτύσσεται με βιώσιμο και σταθερό τρόπο. Τέλος, το OJK αναμένεται να είναι σε θέση να προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών και της κοινωνίας.

Τα καθήκοντα της OJK

Το καθήκον της OJK είναι να εκτελεί ρυθμίσεις και εποπτεία διαφόρων μερών και δραστηριοτήτων. Πρώτον, η Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών ρυθμίζει και εποπτεύει δραστηριότητες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στον τραπεζικό τομέα, δραστηριότητες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στον τομέα της κεφαλαιαγοράς, καθώς και δραστηριότητες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στον ασφαλιστικό τομέα, συνταξιοδοτικά ταμεία, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλα ιδρύματα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Αρχές της OJK

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η OJK διατηρεί διάφορες αρχές που πρέπει να τηρούνται. Πρώτον είναι η αρχή της ανεξαρτησίας. Αυτό σημαίνει ότι η OJK πρέπει να είναι ανεξάρτητη στη λήψη αποφάσεων και την εφαρμογή των καθηκόντων, των καθηκόντων και των αρχών της σύμφωνα με τους νόμιμους κανονισμούς.

Το δεύτερο είναι η αρχή της ασφάλειας δικαίου. Αυτό σημαίνει ότι, ως κράτος δικαίου, το OJK που λειτουργεί στον κόσμο δίνει προτεραιότητα στη νομοθεσία και τη δικαιοσύνη στις πολιτικές εφαρμογής του. Το τρίτο είναι η αρχή του δημοσίου συμφέροντος. Αυτή η αρχή υπερασπίζεται και προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών και της κοινωνίας και προάγει τη γενική ευημερία.

Το τέταρτο είναι η αρχή της διαφάνειας. Αυτό σημαίνει ότι η OJK ανοίγει στα δικαιώματα του κοινού να λαμβάνει σωστές, ειλικρινείς και αμερόληπτες πληροφορίες κατά την εφαρμογή της. Το πέμπτο είναι η αρχή του επαγγελματισμού. Εδώ, το OJK δίνει προτεραιότητα στην εμπειρογνωμοσύνη στην εκτέλεση των καθηκόντων και των ευθυνών του, ενώ παραμένει βασισμένο στον κώδικα δεοντολογίας και στις διατάξεις των νόμων και κανονισμών.

Η έκτη αρχή είναι η αρχή της ακεραιότητας. Το OJK τηρεί τις ηθικές αξίες σε κάθε δράση και απόφαση που λαμβάνει. Η έβδομη αρχή είναι η αρχή της λογοδοσίας που καθορίζει ότι κάθε δραστηριότητα και τα τελικά αποτελέσματα της εφαρμογής της OJK πρέπει να λογοδοτούν στο κοινό.