Πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε στα μέτρα του κέντρου δεδομένων

Γενικά, τα δεδομένα είναι μια συλλογή στοιχείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ενίσχυση ή εξέταση αποφάσεων. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται συνήθως για να αναλύσουν, να περιγράψουν ή να εξηγήσουν μια κατάσταση έτσι ώστε να γίνουν σαφείς πληροφορίες και να γίνουν κατανοητές από όλους.

Τα δεδομένα μπορούν να ληφθούν με διάφορους τρόπους, με διαφορετικά μεγέθη ή περιορισμούς. Το μέτρο κεντραρίσματος δεδομένων είναι μια στατιστική τιμή που μπορεί να περιγράψει την κατάσταση των δεδομένων.

Μία από τις χρήσεις του μέτρου κεντραρίσματος δεδομένων, μεταξύ άλλων, είναι η σύγκριση δύο (πληθυσμών) ή παραδειγμάτων, όπου η τιμή αυτού του μέτρου κεντράρισμα γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αρκεί να αντιπροσωπεύει όλες τις τιμές στα σχετικά δεδομένα. Υπάρχουν 4 τύποι μέτρων στη συγκέντρωση των δεδομένων, δηλαδή μέσος όρος ή μέσος όρος, τρόπος, διάμεσος και τεταρτημόριο.

 1. Μέσος όρος ή μέσος όρος

Ο μέσος όρος ή ο μέσος όρος είναι το πηλίκο του αριθμού των δεδομένων με τον αριθμό των δεδομένων. Πού, η χρήση του μέσου όρου ή του μέσου για την περιγραφή του τυπικού μεγέθους των δεδομένων. Ένα παράδειγμα είναι ότι ένας δάσκαλος στο σχολείο χρησιμοποιεί συνήθως τον μέσο όρο ή τον μέσο όρο για να ανακαλύψει τη μέση τιμή που λαμβάνεται σε μια τάξη, έτσι ώστε να μπορεί να βρει μια εικόνα των ικανοτήτων των μαθητών σε αυτήν την τάξη.

Ο τύπος για τον μέσο όρο ή τον μέσο όρο έχει ως εξής:

Μέσος όρος (μέσος όρος) = Άθροισμα όλων των δεδομένων: Πολλά δεδομένα

(Διαβάστε επίσης: Εύκολες συμβουλές για εκμάθηση μαθηματικών)

Παράδειγμα προβλημάτων:

Είναι γνωστό ότι τα δεδομένα σχετικά με τα αποτελέσματα των μαθηματικών εξετάσεων στην τάξη 8 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα συχνοτήτων και καθορίζουν τα μέσα αποτελέσματα των μαθηματικών εξετάσεων!

Σκορ5060708090100
Πολλοί μαθητές5610342

Λύση:

Μέσος όρος = 50 x 5 + 60 x 6 + 70 x 10 + 80 x 3 + 90 X 4 + 100 x 2: 5 + 6 + 10 + 3 + 4 + 2

= 250 + 360 + 700 + 240 + 360 + 200: 30

= 2110/30

= 70.33

Έτσι, το μέσο αποτέλεσμα των μαθηματικών εξετάσεων στην τάξη 8 είναι 70,33

 1. Τρόπος

Η λειτουργία είναι μια τιμή που εμφανίζεται συχνά στα δεδομένα ή έχει τη μεγαλύτερη συχνότητα. Τα δεδομένα δεν μπορούν να έχουν καμία λειτουργία αν κάθε δεδομένα έχει τον ίδιο αριθμό εμφανίσεων. Τα δεδομένα μπορούν επίσης να έχουν περισσότερες από μία λειτουργίες που ονομάζονται πολυτροπικές.

Παράδειγμα προβλήματος προσδιορισμού της λειτουργίας δεδομένων:

Γνωστά δεδομένα: 6, 8, 7, 9, 6, 7, 7, 9, 8, 8, 6, 6, 6

Προσδιορίστε τη λειτουργία των μεμονωμένων δεδομένων!

Λύση:

 • Ο αριθμός 6 εμφανίζεται 4 φορές
 • Ο αριθμός 7 εμφανίζεται 3 φορές
 • Ο αριθμός 8 εμφανίζεται 3 φορές
 • Ο αριθμός 9 εμφανίζεται 2 φορές

Έτσι, ο τρόπος λειτουργίας των δεδομένων είναι ο αριθμός 6

 1. Μέση ή μέση αξία

Η διάμεση τιμή είναι η μέση τιμή που λαμβάνεται από ταξινομημένα δεδομένα. Τα μέσα μπορούν να προσδιοριστούν με πρώτη ταξινόμηση δεδομένων από τα μικρότερα έως τα μεγαλύτερα δεδομένα ή αντίστροφα. Ακολουθούν τα βήματα που μπορούν να διευκολύνουν τον προσδιορισμό του μέσου δεδομένων:

 • Ταξινόμηση όλων των δεδομένων με αύξουσα ή φθίνουσα σειρά
 • Καθορίστε πολλά δεδομένα και πείτε με "n"
 • Εάν το "n" είναι περίεργο, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τύπο Median = αριθμός δεδομένων - (n + 1) / 2
 • Εάν το "n" είναι ομοιόμορφο, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τύπο Median = Δεδομένα για τα - (n / 2) + δεδομένα για το - (n / 2 + 1): 2

Διάμεσο παράδειγμα προβλήματος:

Ο παρακάτω πίνακας είναι το αποτέλεσμα των βαθμολογιών των μαθηματικών βαθμολογίας στο SD Nusa Bakti. Προσδιορίστε τη μέση τιμή των δεδομένων!

Βαθμοί διαγωνισμάτων60708090
Πολλοί μαθητές131052

Λύση:

Η διάμεση τιμή λαμβάνεται ταξινομώντας τα δεδομένα από τη μικρότερη έως τη μεγαλύτερη τιμή.

60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,80,80, 80,80,80,90,90

Επειδή πολλά δεδομένα είναι ομοιόμορφα, δηλαδή 30, χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο τύπο:

Διάμεσος = Δεδομένα 15 + 16/2 δεδομένων

Διάμεσος = 70 + 70/2 = 70

Έτσι, η μέση τιμή του τεταρτη μαθηματικού τεστ στο SD Nusa Bakti είναι 70

 1. Τεταρτημόριο

Ένα τεταρτημόριο είναι μια ομαδοποίηση δεδομένων σε τέσσερα ίσα μέρη. Υπάρχουν 3 τύποι τεταρτημορίων, δηλαδή το κατώτερο τεταρτημόριο (Q1), το μεσαίο τεταρτημόριο (Q2) και το ανώτερο τεταρτημόριο (Q3). Ο τρόπος προσδιορισμού του τεταρτημορίου είναι ο εξής:

 • Ταξινόμηση δεδομένων από μικρότερα έως μεγαλύτερα δεδομένα
 • Καθορίστε το Q2 ή τη μέση τιμή
 • Προσδιορίστε το Q1 διαιρώντας τα δεδομένα κάτω από το Q2 σε δύο ίσα μέρη
 • Προσδιορίστε το Q3 διαιρώντας τα δεδομένα πάνω από το Q2 σε δύο ίσα μέρη.

Τα ακόλουθα δεδομένα είναι γνωστά:

6,6,4,5,9,8,6,5,9,7,8,5,6,5,7,7,4,5,9,6.

Βρείτε το χαμηλότερο τεταρτημόριο Q1 και το άνω τέταρτο (q3) από αυτά τα δεδομένα:

Βήμα 1: Δεδομένα παραγγελίας από το μικρότερο στο μεγαλύτερο: 4,4,5,5,5,5,6,6,6,6,6,6,7,7,8,8,9,9,9

Βήμα 2: Προσδιορίστε την τιμή του Q2 ή της μέσης τιμής, Διάμεσος = Δεδομένα 10 + Δεδομένα 11/2 = 6 + 6/2 = 6

Βήμα 3: Προσδιορίστε το Q1 κατά το ήμισυ του αριθμού των δεδομένων κάτω από το Q2.

Q3 = Δεδομένα 5 + δεδομένα 6/2 = 5 + 5/2 = 5

Βήμα 4: προσδιορίστε το Q3 διαιρώντας τα δεδομένα στο μισό πάνω από το Q2, όπως:

Q3 = δεδομένα 10 + δεδομένα 11/2 = 7 + 8/2 = 7,5