Ορισμός των ατόμων, των ομάδων και των κοινωνικών σχέσεων

Οι άνθρωποι είναι κοινωνικά πλάσματα, όπου οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς άλλους ανθρώπους. Αυτό δείχνει ότι σε κάθε άτομο υπάρχει η επιθυμία, καθώς και η ανάγκη να ζήσουμε μια ζωή με άλλα άτομα και να δημιουργήσουμε μια κοινωνική σχέση. Αλλά ξέρετε τι σημαίνουν ατομικές, ομαδικές και κοινωνικές σχέσεις;

Ο ορισμός ενός ατόμου είναι το μικρότερο τμήμα μιας κοινοτικής ομάδας που δεν μπορεί να χωριστεί σε μικρότερα μέρη. Η λέξη άτομο προέρχεται από τα ελληνικά, Individum που σημαίνει αδιαίρετο, όπου στην κοινωνιολογία το άτομο ορίζεται ως ένας οργανισμός (κάποιος) που είναι ελεύθερος ή δεν συνδέεται με άλλους οργανισμούς όσον αφορά τις ενέργειες, τις σκέψεις και τη συμπεριφορά.

Εν τω μεταξύ, μια κοινωνική ομάδα είναι μια ομάδα ανθρώπων που αλληλεπιδρούν με καθιερωμένα γενικά πρότυπα. Μια ομάδα ανθρώπων μπορεί να ονομαστεί κοινωνική ομάδα εάν πληροί τρεις βασικές προϋποθέσεις, δηλαδή ότι κάθε μέλος της ομάδας συνειδητοποιεί ότι είναι μέρος της ομάδας, κάθε μέλος της ομάδας έχει το ίδιο υπόβαθρο ή χαρακτηριστικά, και υπάρχει μια δομή κανόνων και προτύπων συμπεριφοράς.

(Διαβάστε επίσης: Γνωρίζοντας μορφές κοινωνικής αλληλεπίδρασης)

Χωρίς να το συνειδητοποιήσουμε, υπάρχουν πολλές μορφές κοινωνικών ομάδων που υπάρχουν γύρω μας. Όταν μία από τις λειτουργίες της αναμένεται να είναι σε θέση να ρυθμίζει τις διαδικασίες για τη δημιουργία σχέσεων μεταξύ ατόμων. Κατά τη δημιουργία μιας κοινωνικής ομάδας υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως:

  1. Το Κοινωνικό Ίδρυμα, είναι ένα σύστημα κανόνων που ρυθμίζει τη ζωή που θεωρείται σημαντική και χρησιμοποιείται για την επίτευξη κοινών στόχων.
  2. Η κοινωνική τάξη είναι μια κατάσταση στην οποία οι κοινωνικές σχέσεις που πραγματοποιούνται μεταξύ των μελών της κοινωνίας είναι αρμονικές, αρμονικές και αρμονικές σύμφωνα με τις αξίες και τους κανόνες που ισχύουν στην κοινωνία. Όπου η κοινωνική τάξη διαμορφώνεται μέσω των σταδίων της τάξης, της τάξης, της συνέπειας και των προτύπων.
  3. Ομαλή, είναι μια κοινωνική ομάδα ή κοινωνία που μπορεί να ειπωθεί ότι είναι τακτική όταν σε αυτήν την ομάδα υπάρχει μια σειρά αξιών και κανόνων που λειτουργούν σε αρμονία με τη ζωή και τηρούνται από τα μέλη της.
  4. Η κοινωνική τάξη, είναι ένα σύστημα σε μια κοινωνική ομάδα όπου κάθε μέλος υπακούει και εκτελεί κάθε αξία και κανόνα που έχει ρυθμιστεί με πλήρη επίγνωση.
  5. Κανονικότητα, είναι η κανονικότητα στα μέλη της κοινωνικής ομάδας που λειτουργεί με πλήρη επίγνωση και πραγματοποιείται συνεχώς και είναι μόνιμη.
  6. Τα μοτίβα, σημαίνουν σχεδόν το ίδιο με την κανονικότητα, μόνο που εστιάζουν περισσότερο στη σχέση μεταξύ της κοινωνικής τάξης και του σχήματος και του χρώματος μιας κοινωνικής αλληλεπίδρασης.

Κοινωνικές σχέσεις

Οι κοινωνικές σχέσεις είναι αλληλεπιδράσεις μεταξύ ατόμων, ατόμων και ομάδων, και μεταξύ ομάδων και του περιβάλλοντος τους και επηρεάζουν ο ένας τον άλλον στη ζωή τους. Αυτή η κοινωνική σχέση υποδηλώνει συχνά την κοινωνική αλληλεπίδραση, οι οποίες συνδέονται στενά ως η πιο βασική μορφή κοινωνικών σχέσεων. Δεν υπάρχει κοινωνική σχέση χωρίς κοινωνική αλληλεπίδραση.

Η κοινωνική αλληλεπίδραση είναι μια αμοιβαία (κοινωνική) σχέση με τη μορφή αμοιβαίας επιρροής μεταξύ ατόμων, μεταξύ ατόμων και ομάδων και μεταξύ ομάδων. Υπάρχουν 6 παράγοντες που επηρεάζουν το σχηματισμό κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, δηλαδή απομίμηση, πρόταση, αναγνώριση, συμπάθεια, ενσυναίσθηση και κίνητρα.

Ακριβώς όπως οι παράγοντες που υποστηρίζουν τη δημιουργία κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, υπάρχουν προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για τη δημιουργία κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, δηλαδή τον αριθμό των παραγόντων, τις κοινωνικές επαφές και την επικοινωνία.

Σε γενικές γραμμές, οι μορφές αλληλεπίδρασης με βάση τους στόχους τους μπορούν να χωριστούν σε 2, δηλαδή συσχετισμένες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις που οδηγούν σε ενότητα, για παράδειγμα συνεργασία, στέγαση, αφομοίωση και αντιπαραθέσεις. Ενώ η δεύτερη είναι η αποσυνδετική κοινωνική αλληλεπίδραση που δημιουργεί διαιρέσεις ή έχει αρνητικούς στόχους. Για παράδειγμα, παράβαση, ανταγωνισμός (ανταγωνισμός), σύγκρουση (σύγκρουση).