Οικονομική Ανάπτυξη: Ορισμός για τον επηρεασμό παραγόντων

Τα κοινωνικά προβλήματα όσον αφορά την ευημερία, τη φτώχεια και την ανεργία εξακολουθούν να αποτελούν εργασία για αναπτυσσόμενες χώρες όπως ο Κόσμος. Αυτό ενθαρρύνει την οικονομική ανάπτυξη, ως μια προγραμματισμένη, προγραμματισμένη, συστηματική και βιώσιμη προσπάθεια για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών. Με τη σειρά του, αυτή η εξέλιξη θα έχει θετικό αντίκτυπο στη ζωή της κοινότητας, του έθνους και του κράτους, εάν είναι επιτυχής.

Η ίδια η οικονομική ανάπτυξη ορίζεται ως μια συνεχής διαδικασία που έχει ως στόχο την αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) μιας χώρας και του κατά κεφαλήν εισοδήματος του πληθυσμού μιας χώρας μακροπρόθεσμα που έχει αντίκτυπο σε διάφορες πτυχές, τόσο οικονομικές, κοινωνικές, όσο και επιστήμες και τεχνολογία.

Υπό αυτήν την έννοια της οικονομικής ανάπτυξης, υπάρχουν 3 σημαντικά στοιχεία που πρέπει να επισημανθούν, όπως:

  • Η ανάπτυξη ως αναπτυξιακή διαδικασία είναι ένα στάδιο που πρέπει να αναλάβει η κοινότητα προκειμένου να επιτύχει συνθήκες δικαιοσύνης, ευημερίας και ευημερίας.
  • Ανάπτυξη ως προσπάθεια αύξησης του κατά κεφαλήν εισοδήματος.
  • Η αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος διαρκεί μακροπρόθεσμα, πράγμα που σημαίνει ότι κατά μέσο όρο αυξάνεται από έτος σε έτος.

Ο στόχος της οικονομικής ανάπτυξης στον κόσμο δεν είναι μόνο η αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος, αλλά και η επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης. Οι τεχνολογικές εξελίξεις ως αποτέλεσμα αυτής της ανάπτυξης θα βελτιώσουν επίσης την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού, θα βελτιώσουν την ευημερία της κοινότητας, θα μειώσουν τις ανισότητες και θα μειώσουν την ανεργία.

(Διαβάστε επίσης: Ο ρόλος των BUMS στην παγκόσμια οικονομία)

Υπάρχουν τουλάχιστον 2 σημαντικοί δείκτες που πρέπει να επισημανθούν στην οικονομική ανάπτυξη, δηλαδή οι οικονομικοί δείκτες που μπορούν να δουν από το ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης με αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος και της οικονομικής ευημερίας. Δεύτερον, κοινωνικοί δείκτες που αξιολογούνται από τον δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης και τον δείκτη ποιότητας ζωής.

Επηρεάζοντας παράγοντες 

Η οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, όπως:

  • Φυσικός πλούτος
  • Αριθμός και ποιότητα του πληθυσμού
  • Ιδιοκτησιακοί πόροι
  • Κυριαρχία της τεχνολογίας
  • Κοινωνικοπολιτισμικές συνθήκες της κοινότητας
  • Πολιτικές συνθήκες

Παρουσιάστηκαν προβλήματα

Η κυβέρνηση συνεχίζει να αντιμετωπίζει διάφορες μορφές προβλημάτων οικονομικής ανάπτυξης στον κόσμο, όπως η υψηλή ανεργία, η ανεξέλεγκτη φτώχεια, ο υψηλός πληθυσμός, ο πληθωρισμός που οδηγεί σε χαμηλή αγοραστική δύναμη, χαμηλή παραγωγικότητα με αποτέλεσμα χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα, και τα εξαγωγικά εμπορεύματα που κυριαρχούνται από τον πρωτογενή τομέα.

Ο αντίκτυπος

Η ύπαρξη οικονομικής ανάπτυξης δεν έχει πάντα θετικό αντίκτυπο, αλλά έχει αρνητικές επιπτώσεις σε πολλά πράγματα. Όσον αφορά τον θετικό αντίκτυπο, με την υλοποίηση μιας καλύτερης κοινωνικής ασφάλειας ζωής, οι τεχνολογικές εξελίξεις αυξάνονται σε συνδυασμό με τη βελτίωση της οικονομίας της χώρας, όπου οι άνθρωποι ζουν γίνονται πιο βιώσιμοι, καθώς και καλύτερες περιβαλλοντικές βελτιώσεις.

Sedangkan dampak negatifnya meliputi lahan hijau yang berkurang akibat pembangunan infrastruktur yang berlebihan, timbulnya berbagai macam pencemaran lingkungan, dan lahan pertanian yang berkurang akibat adanya penggusuran sehingga menyebabkan produksi pertanian yang berkurang, maupun timbulnya masalah sosial karena adanya urbanisasi perkotaan.