Έννοια της σύγκρουσης και της σύγκλισης

Στη γεωμετρία, υπάρχουν έννοιες συνάφειας και ομοιότητας. Το Congruence αναφέρεται σε δύο σχήματα που έχουν το ίδιο σχήμα και μέγεθος. Εν τω μεταξύ, η ομοιότητα είναι ένα σχήμα με ίσες γωνίες.

Αλλά, πώς χρησιμοποιείτε τις έννοιες της σύμβασης και της ομοιότητας στα μαθηματικά; Ας συζητήσουμε σε αυτό το άρθρο.

Μαθηματική αναλογία

Το Congruence ισχύει για πολλούς τύπους σχημάτων, το πρώτο είναι ένα τμήμα. Δύο τμήματα σύμφωνης γραμμής είναι δύο γραμμές που έχουν το ίδιο μήκος.

1 (2)

Στην παραπάνω εικόνα, βλέπουμε ότι η γραμμή PQ έχει το ίδιο μήκος με το AB, έτσι μπορούμε να πούμε ότι το PQ είναι σύμφωνο με το AB (PQ = AB).

Εκτός από τις γραμμές, υπάρχουν επίσης ομοιόμορφες γωνίες. Δύο συνεπείς γωνίες σημαίνουν δύο γωνίες του ίδιου μεγέθους. Παραδείγματα είναι οι δύο παρακάτω γωνίες.

4 (2)

Μπορούμε να δούμε ότι το CAB είναι σύμφωνο με το RPQ, έτσι μπορούμε να το ορίσουμε ως

τύπος4

Εάν συνδυάσουμε τις γωνίες σε σχήμα πολυγώνου, μπορούμε επίσης να έχουμε συγγενή πολύγωνα. Δύο συνεχόμενα πολύγωνα είναι δύο πολύγωνα των οποίων οι κορυφές μπορούν να συμπίπτουν και οι περιοχές του πολυγώνου μπορούν να αλληλοεπικαλύπτονται όταν επικολλούνται.

(Διαβάστε επίσης: Εφαρμογή τετραγωνικών λειτουργιών στην καθημερινή ζωή)

Μερικές από τις ιδιότητες των δύο σύμφωνων πολυγώνων είναι ζεύγη πλευρών που αντιστοιχούν στο ίδιο μήκος. Επιπλέον, τα αντίστοιχα ζεύγη γωνιών είναι ίδια Ένα παράδειγμα δύο σύμφωνων πολυγώνων είναι στην παρακάτω εικόνα.

3 (2)

Ομοιότητα

Όπως αναφέραμε νωρίτερα, η συνάφεια είναι όταν δύο σχήματα έχουν την ίδια γωνία ή σχήμα. Το μέγεθος των δύο σχημάτων δεν πρέπει να είναι το ίδιο, για παράδειγμα μπορούμε να δούμε στην παρακάτω εικόνα.

2 (2)

Τα τρία ορθογώνια έχουν τις ίδιες μεγάλες γωνίες, έτσι μπορούμε να πούμε ότι είναι σύμφωνες. Όχι μόνο τα τρία παραπάνω ορθογώνια, μπορούμε να ονομάσουμε όλα τα τετράγωνα παρόμοια, επειδή όλα έχουν ορθές γωνίες. Το ίδιο ισχύει και για ισόπλευρα τρίγωνα.