Τύποι θεωριών και μορφές κοινωνικής αλλαγής

Η κοινωνική αλλαγή αναφέρεται σε αλλαγές που συμβαίνουν ως παραλλαγή ενός τρόπου ζωής που έχει γίνει αποδεκτή λόγω αλλαγών σε γεωγραφικές, πολιτιστικές, υλικές συνθήκες, σύνθεση πληθυσμού, ιδεολογία, διάχυση ή νέες ανακαλύψεις στην κοινωνία. Υπάρχουν πολλές θεωρίες κοινωνικής αλλαγής, δηλαδή θεωρία κύκλου, γραμμική θεωρία, θεωρία κοινωνικής κίνησης, θεωρία εκσυγχρονισμού και θεωρία σύγκρουσης.

Θεωρία της Κοινωνικής Αλλαγής

Η θεωρία του κύκλου προϋποθέτει ότι οι κοινωνικές αλλαγές που συμβαίνουν στην κοινωνία δεν σχεδιάζονται ή κατευθύνονται, αλλά γενικά σχηματίζουν επαναλαμβανόμενα πρότυπα.

Η γραμμική θεωρία ή η αναπτυξιακή θεωρία δηλώνει ότι οι αλλαγές που συμβαίνουν στην κοινωνία κορυφώνονται ή οδηγούν στο ίδιο σημείο. Αυτή η θεωρία συνοψίζει επίσης τη διαδικασία της εξέλιξης και της επανάστασης.

Η θεωρία της κοινωνικής κίνησης πιστεύει ότι μια αλλαγή που συμβαίνει θα περνάει πάντα μέσα από έναν ελικοειδή δρόμο και απαιτεί μια μακρά διαδικασία.

Η θεωρία εκσυγχρονισμού αναφέρει ότι οι αλλαγές που συμβαίνουν σε μια αναπτυσσόμενη χώρα θα μιμηθούν μια βιομηχανική χώρα ή μια πιο ανεπτυγμένη χώρα.

(Διαβάστε επίσης: Κατανόηση της έννοιας της κοινωνικής διαστρωμάτωσης)

Η τελευταία θεωρία της κοινωνικής αλλαγής είναι η θεωρία των συγκρούσεων. Αυτή η θεωρία δηλώνει ότι η κοινωνική αλλαγή είναι το αποτέλεσμα συγκρούσεων μεταξύ ορισμένων ομάδων ή ομάδων που στη συνέχεια γίνονται αποδεκτές από την κοινωνία.

Μορφές κοινωνικής αλλαγής

Η κοινωνική αλλαγή λαμβάνει διάφορες μορφές με βάση το χρονικό διάστημα που αλλάζει, την κλίμακα, τη φύση και την πρόθεση να συμβεί.

Με βάση το χρονικό διάστημα που αλλάζει, η κοινωνική αλλαγή χωρίζεται σε δύο, δηλαδή αργή αλλαγή (εξέλιξη) και γρήγορη αλλαγή (επανάσταση).

Η βάση της θεωρίας της εξέλιξης μπορεί να έχει τη μορφή Μονογραμμικών Θεωριών της Εξέλιξης που λέει ότι οι άνθρωποι και η κοινωνία βιώνουν ανάπτυξη σύμφωνα με ορισμένα στάδια ξεκινώντας από το απλούστερο έως το τέλειο.

Η δεύτερη βάση της θεωρίας της εξέλιξης είναι οι Οικουμενικές Θεωρίες της Εξέλιξης που προϋποθέτει ότι η ανάπτυξη της κοινωνίας που συμβαίνει δεν απαιτεί ορισμένους παράγοντες και είναι σταθερή.

Τέλος, οι Πολυστρωματικές Θεωρίες της Εξέλιξης που επικεντρώνονται στην έρευνα για την εξέλιξη της κοινωνίας με μόνο ορισμένα στάδια ανάπτυξης. Προκειμένου να εκπληρωθεί η επανάσταση, απαιτούνται αρκετές προϋποθέσεις.

Εν τω μεταξύ, ταχεία αλλαγή ή επανάσταση μπορεί να συμβεί μόνο εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις. Οι συνθήκες για την επανάσταση περιλαμβάνουν τη γενική επιθυμία, έναν ηγέτη που μπορεί να προστατεύσει, κοινούς στόχους και τη σωστή ορμή.

Η μορφή της κοινωνικής αλλαγής με βάση την κλίμακα της μπορεί να χωριστεί σε μεγάλες αλλαγές και μικρές αλλαγές. Οι μεγάλες αλλαγές έχουν αντίκτυπο στην κοινωνία, για παράδειγμα τεχνολογικές εξελίξεις. Εν τω μεταξύ, οι μικρές αλλαγές δεν επηρεάζουν άμεσα την κοινωνία σε μεγάλη κλίμακα.

Με βάση την πρόθεση, η κοινωνική αλλαγή χωρίζεται σε αλλαγές που είναι επιθυμητές, οι αλλαγές δεν είναι επιθυμητές και οι αλλαγές δεν προγραμματίζονται.

Τέλος, η κοινωνική αλλαγή χωρίζεται από τη φύση της σε διαρθρωτική αλλαγή και αλλαγή διαδικασίας. Οι διαρθρωτικές αλλαγές έχουν τη βάση για την ενθάρρυνση της αναδιοργάνωσης μιας κοινωνίας. Εν τω μεταξύ, η αλλαγή διαδικασίας είναι μια αλλαγή ως βελτίωση καθώς και μια προσθήκη σε αλλαγές που έχουν συμβεί στο παρελθόν.