Στόχοι και λειτουργίες APBD

Το Permendagri Number 21 of 2011 υπονοεί ότι το APBD (Περιφερειακός Προϋπολογισμός) είναι ένα ετήσιο οικονομικό σχέδιο περιφερειακής κυβέρνησης που συζητείται και εγκρίνεται από την περιφερειακή κυβέρνηση και το DPRD και ορίζεται από περιφερειακούς κανονισμούς. Κατά την εφαρμογή του, το APBD καθορίζεται με βάση τους περιφερειακούς κανονισμούς και πραγματοποιείται με βάση τους στόχους του κράτους και του κρατικού προϋπολογισμού (APBN).

Ένας άλλος ορισμός, το APBD είναι ένα από τα μέσα πολιτικής που χρησιμοποιούνται ως εργαλείο για τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών και της ευημερίας της κοινότητας στις περιφέρειες. Ο περιφερειακός προϋπολογισμός εσόδων και δαπανών (APBD) είναι επίσης μέρος του ετήσιου οικονομικού σχεδίου και αποτελεί το κύριο μέσο πολιτικής για τις τοπικές κυβερνήσεις.

Πού, αυτός ο περιφερειακός προϋπολογισμός θα χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για τον προσδιορισμό του ποσού των εσόδων και των δαπανών. Επιπλέον, το APBD είναι επίσης μια κατευθυντήρια γραμμή που βοηθά στη λήψη αποφάσεων και στον προγραμματισμό ανάπτυξης, καθώς και στην έγκριση των προγραμματισμένων μελλοντικών δαπανών. Τότε, ποιοι είναι οι στόχοι και οι λειτουργίες του APBD; Μείνετε συντονισμένοι για τη συζήτηση!

(Διαβάστε επίσης: Διαφορές στην προετοιμασία και εφαρμογή του APBN και του APBD)

Οι στόχοι της διατύπωσης APBD από κάθε περιοχή στον κόσμο περιλαμβάνουν τη ρύθμιση των περιφερειακών εσόδων και δαπανών, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ισότητας στην παροχή δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών, την αύξηση της σαφήνειας και της λογοδοσίας των τοπικών κυβερνήσεων προς το DPRD και την κοινότητα, την αύξηση των προτεραιοτήτων δαπανών της περιφερειακής κυβέρνησης και τη διευκόλυνση συντονισμός μεταξύ τμημάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Συνάρτηση APBD

Ως κυρίαρχη χώρα, συνήθως μια χώρα έχει 3 λειτουργίες APBN που πρέπει να εκτελεστούν. Αυτό δεν διαφέρει πολύ από το APBD, όπου υπάρχουν 5 λειτουργίες που πρέπει να εκτελεστούν και να τηρηθούν, δηλαδή:

  1. Λειτουργία αρχής, το APBD λειτουργεί ως βασικός προϋπολογισμός για τη διαχείριση των περιφερειακών οικονομικών σε μια περίοδο.
  2. Λειτουργία προγραμματισμού, η APBD λειτουργεί για να λαμβάνει αποφάσεις για τον προϋπολογισμό ως οδηγό στο σχεδιασμό δραστηριοτήτων για το έτος
  3. Λειτουργία εποπτείας, το APBD χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της περιφερειακής χρηματοοικονομικής διαχείρισης, έτσι ώστε η ύπαρξη του APBD μπορεί να χρησιμεύσει ως οδηγός για το αν η εκτέλεση των περιφερειακών οικονομικών είναι σύμφωνη με αυτό που έχει καθοριστεί ή όχι.
  4. Η λειτουργία κατανομής, η APBD που έχει γίνει πρέπει να κατευθύνεται για την κατανομή αναγκών σε διάφορους τομείς προκειμένου να αυξηθεί η οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων. Αυτός ο τομέας μπορεί να λάβει τη μορφή μείωσης της ανεργίας, της αποδοτικότητας των πόρων και της οικονομικής αποτελεσματικότητας.
  5. Η λειτουργία διανομής, οι πολιτικές που εφαρμόζονται από τις τοπικές κυβερνήσεις μπορούν να δώσουν προσοχή στην πλευρά της δικαιοσύνης για όλες τις τοπικές κοινότητες. Με αυτόν τον τρόπο, ο αντίκτυπος της ανάπτυξης μπορεί να γίνει αισθητός από όλες τις ομάδες.