Στόχοι και λειτουργίες APBN

Κατά τη λειτουργία των τροχών της κυβέρνησης, ο κρατικός προϋπολογισμός εσόδων και δαπανών (APBN) προετοιμάζεται από την κυβέρνηση με βάση τον ενθουσιασμό του λαού και του λαού. Ένας από τους λόγους για αυτό είναι η ανάπτυξη τόσο της υποδομής, της οικονομίας όσο και της κοινωνίας, έτσι ώστε η ευημερία των ανθρώπων να αναμένεται να επιτευχθεί.

Ως απλός, είναι σίγουρα δύσκολο να φανταστεί κανείς το ποσό των εσόδων προς τις δαπάνες του προϋπολογισμού στο APBN. Ωστόσο, δεν υπάρχει τίποτα λάθος με το να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι στόχοι και οι λειτουργίες του ίδιου του APBN, ώστε να μπορούμε να γνωρίζουμε ότι η υλοποίηση της ανάπτυξης που πραγματοποιείται από την κυβέρνηση μπορεί να διεξαχθεί σύμφωνα με αυτό που φιλοδοξούμε, δηλαδή για την ευημερία του λαού.

Ο ορισμός του ίδιου του APBN είναι ένα ετήσιο οικονομικό σχέδιο κρατικής κυβέρνησης που εγκρίνεται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων (DPR). Αυτός ο ορισμός διατυπώνεται ευρέως ως κατάλογος που περιγράφει όλα τα έσοδα και τα έξοδα μιας χώρας σε μια περίοδο.

Στόχοι APBN

Το ίδιο το APBN έχει σαφείς στόχους και διατάξεις στους νόμους που έχει θεσπίσει η κυβέρνηση. Οι διάφοροι στόχοι του προϋπολογισμού κρατικών εσόδων περιλαμβάνουν:

(Διαβάστε επίσης: Διαφορές στην προετοιμασία και εφαρμογή του APBN και του APBD)

 1. Ως κατευθυντήρια γραμμή για τα κρατικά έσοδα και τις δαπάνες κατά την εκτέλεση των κρατικών δασμών.
 2. Αύξηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας της κυβέρνησης έναντι του ΛΔΚ και της ευρύτερης κοινότητας.
 3. Βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών εντός της κυβέρνησης.
 4. Βοηθώντας την κυβέρνηση να επιτύχει δημοσιονομικούς στόχους.
 5. Επιτρέπει στην κυβέρνηση να ανταποκριθεί στις προτεραιότητες δαπανών.

Συνάρτηση APBN

Ως κυρίαρχη χώρα, συνήθως μια χώρα έχει 6 λειτουργίες APBN που πρέπει να εκτελεστούν. Αυτές οι έξι λειτουργίες εξετάζονται και εκτελούνται από το Υπουργείο Οικονομικών, μεταξύ άλλων, τη λειτουργία κατανομής, τη λειτουργία διανομής, τη λειτουργία σταθεροποίησης, τη λειτουργία αρχής, τη λειτουργία σχεδιασμού και τη ρυθμιστική λειτουργία.

 • Λειτουργία κατανομής

Η συνάρτηση κατανομής είναι μία από τις λειτουργίες που αποσκοπούν στο διαχωρισμό της αναλογικότητας του προϋπολογισμού στην κατανομή της ανάπτυξης και των ιδίων κεφαλαίων. Σε αυτή τη λειτουργία, ο κρατικός προϋπολογισμός πρέπει να κατευθύνεται στη μείωση της ανεργίας και της αναποτελεσματικότητας των πόρων και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της οικονομίας.

 • Λειτουργίες διανομής

Όπως υποδηλώνει το όνομα, διανομή, αυτή η λειτουργία στοχεύει στη διοχέτευση χρημάτων στο κοινό με βάση προκαθορισμένες κατανομές. Ελπίζουμε ότι οι πολιτικές στον κρατικό προϋπολογισμό πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί όσον αφορά την αίσθηση της δικαιοσύνης και της δικαιοσύνης. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη για την επίτευξη του ίδιου αισθήματος και εξίσου μεταξύ περιοχών και περιφερειών.

 • Λειτουργία σταθεροποίησης

Η λειτουργία σταθεροποίησης σημαίνει ότι ο κρατικός προϋπολογισμός λειτουργεί για να διατηρήσει την ισορροπία μεταξύ των ανθρώπων μέσω της παρέμβασης για την πρόληψη του πληθωρισμού.

 • Λειτουργία Αρχής

Η λειτουργία της αρχής συνεπάγεται ότι ο κρατικός προϋπολογισμός είναι το ορόσημο ή το βασικό στοιχείο της εκτέλεσης των εσόδων και δαπανών σε κάθε έτος.

 • Λειτουργία προγραμματισμού

Ο σχεδιασμός APBN λειτουργεί για την κατανομή πόρων σύμφωνα με ό, τι έχει προγραμματιστεί κάθε χρόνο.

 • Ρυθμιστική λειτουργία

Η λειτουργία του κανονισμού APBN χρησιμοποιείται για να ενθαρρύνει τις οικονομικές ανάγκες μιας χώρας και έχει μακροπρόθεσμους στόχους για την αύξηση της ευημερίας του λαού.