Ορισμός των κοινωνικών θεσμών και των τύπων τους

Οι άνθρωποι ως κοινωνικά όντα δεν μπορούν να ζήσουν μόνοι τους. Σίγουρα αλληλεπιδρούμε με άλλα άτομα, τόσο μεμονωμένα όσο και σε ομάδες. Στην κοινωνία, υπάρχουν κοινωνικοί θεσμοί. Τα κοινωνικά ιδρύματα είναι ένα σύνολο κανόνων που εφαρμόζονται στην κοινωνία για τη ρύθμιση των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων προκειμένου να αποφευχθούν οι κοινωνικές αποκλίσεις. Οι κοινωνικές αποκλίσεις στην κοινωνία μπορούν να έχουν τη μορφή συγκρούσεων, αθέμιτου ανταγωνισμού, πρωτογενών αποκλίσεων, έως δευτερογενών αποκλίσεων.

Δεν μπορούμε απλώς να δημιουργήσουμε κοινωνικούς θεσμούς. Υπάρχουν τουλάχιστον τρεις βασικοί όροι που πρέπει να πληρούν οι κοινωνικοί θεσμοί, δηλαδή να γίνονται αποδεκτοί από την κοινότητα, να ανταποκρίνονται στις ευγενείς αξίες της κοινότητας και να έχουν ισχυρές και δεσμευτικές κυρώσεις.

Στα κοινωνικά ιδρύματα, υπάρχουν τέσσερα στάδια προτύπων, συγκεκριμένα μέθοδοι ( χρήση ), συνήθειες ( λαϊκοί δρόμοι ), συμπεριφορά ( ήθη ) και έθιμα ( έθιμα ).

Η μέθοδος ή η χρήση είναι ο κανόνας που ρυθμίζει τον τρόπο ζωής ενός ατόμου. Οι κυρώσεις για όσους παραβιάζουν εξακολουθούν να είναι σχετικά ελαφρές, δηλαδή απλώς μια προειδοποίηση. Στο συνηθισμένο στάδιο ή στους λαϊκούς δρόμους , οι κανόνες που επικρατούν στην κοινωνία είναι το αποτέλεσμα συμπεριφοράς που έχει γίνει συνήθης. Οι παραβάτες μπορούν να λάβουν κυρώσεις με τη μορφή κουτσομπολιού.

Το επόμενο στάδιο είναι συμπεριφορά ή ήθη . Αυτός ο κανόνας ρυθμίζει τη σωστή ή λάθος συμπεριφορά στην κοινωνία. Οι κυρώσεις για παραβάτες είναι αρκετά βαριές, δηλαδή φυλάκιση. Τελευταίο είναι τα έθιμα ή τα έθιμα . Αυτοί οι κανόνες διέπουν τη συμπεριφορά που είναι αιώνια στην κοινωνία. Οι κυρώσεις που λαμβάνονται από τους παραβάτες έχουν τη μορφή αποκλεισμού.

(Διαβάστε επίσης: Γνωρίζοντας μορφές κοινωνικής αλληλεπίδρασης)

Υπάρχουν διάφοροι τύποι κοινωνικών θεσμών, που κυμαίνονται από οικογένεια, εκπαιδευτικούς, οικονομικούς, θρησκευτικούς, έως πολιτικούς θεσμούς.

Το οικογενειακό ίδρυμα είναι η μικρότερη κοινωνική ενότητα που αποτελείται από πατέρα, μητέρα και παιδί. Στην οικογένεια, η σχέση μεταξύ των μελών διευθετείται έτσι ώστε κάθε μέλος της οικογένειας να έχει έναν σαφή ρόλο και λειτουργία.

Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι κοινωνικά ιδρύματα που αποτελούν μέσο εκμάθησης, κατάρτισης και κοινωνικοποίησης με λανθάνουσες και εμφανείς λειτουργίες. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα χωρίζονται σε κατηγορίες τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης. Η τυπική εκπαίδευση, όπως το σχολείο, προσφέρει εκπαίδευση με κλιμακωτό επίπεδο, από το δημοτικό έως το υψηλό επίπεδο. Εν τω μεταξύ, η μη τυπική εκπαίδευση μπορεί να έχει τη μορφή μαθημάτων δεξιοτήτων.

Τα οικονομικά ιδρύματα είναι μέρη όπου οι άνθρωποι ασκούν δραστηριότητες προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες και να επιτύχουν ευημερία. Ορισμένες από τις λειτουργίες των οικονομικών ιδρυμάτων είναι κατευθυντήριες γραμμές για την αγορά και πώληση, ένα φόρουμ για την απόκτηση αναγκών και την ταυτότητα στην κοινότητα.

Εν τω μεταξύ, οι θρησκευτικοί θεσμοί είναι συστήματα πίστης και σημαντικές θρησκευτικές πρακτικές της κοινωνίας που έχουν τυποποιηθεί και διατυπωθεί και οι οποίες υιοθετούνται ευρέως και κρίνονται απαραίτητες και σωστές.

Ο τελευταίος τύπος είναι ένας πολιτικός θεσμός. Αυτό το ίδρυμα έχει δραστηριότητες σε ένα κρατικό σύστημα που περιλαμβάνει τη διαδικασία καθορισμού και εφαρμογής των κρατικών στόχων. Οι πολιτικοί θεσμοί σχετίζονται με τη μορφή του κράτους, τη μορφή της κυβέρνησης και τη μορφή της εξουσίας.