Φόρος: Ορισμός, Λειτουργία παροχών

Η καταβολή φόρων είναι υποχρέωση για κάθε πολίτη. Οι γονείς μας, για παράδειγμα, πληρώνουν διάφορους τύπους φόρων κάθε χρόνο, είτε πρόκειται για φόρο απασχόλησης, φόρο οχημάτων ή φόρο γης και κτιρίων. Δεν το κάνουμε. Όταν τρώτε σε ένα εστιατόριο, για παράδειγμα, πληρώνετε επίσης φόρους. Για να μην αναφέρουμε όταν ψωνίζετε για άλλες ανάγκες, και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αλλά κάποιοι από εμάς αναρωτιούνται, τι είναι ο φόρος; Και ποια είναι τα οφέλη;

Βάσει του νόμου αριθ. 6 του 1983, οι φόροι είναι υποχρεωτικές εισφορές στο κράτος που οφείλουν τα άτομα ή οι επιχειρηματικές οντότητες που είναι υποχρεωτικές. Οι φορολογούμενοι δεν λαμβάνουν την αποζημίωση άμεσα, επειδή τα φορολογικά χρήματα χρησιμοποιούνται για κρατικές ανάγκες για τη μεγαλύτερη ευημερία του λαού.

Φορολογική λειτουργία

Σε γενικές γραμμές, η φορολογική συνάρτηση χωρίζεται σε τέσσερα, δηλαδή τη συνάρτηση του προϋπολογισμού, τη ρυθμιστική συνάρτηση, τη λειτουργία διανομής και τη λειτουργία σταθεροποίησης.

Η λειτουργία του προϋπολογισμού ή budgeter δείχνει φόρους ως πηγή των κρατικών χρηματοοικονομικών εσόδων μέσω της συλλογής κεφαλαίων ή τα χρήματα από τους φορολογούμενους προς το Δημόσιο Ταμείο και να χρησιμοποιηθεί ως πηγή της κρατικής χρηματοδότησης.

Η λειτουργία των ρυθμιστικών ή ρυθμιστικών λειτουργιών που ερμηνεύουν τους φόρους είναι ένα εργαλείο για την εφαρμογή ή ρύθμιση των πολιτικών του κράτους στον κοινωνικό και οικονομικό τομέα.

(Διαβάστε επίσης: Διαφορές στη νομισματική πολιτική και τη δημοσιονομική πολιτική)

Η συνάρτηση διανομής ή εξισορρόπησης δείχνει ότι οι φόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσαρμογή και την εξισορρόπηση της κατανομής εισοδήματος με την ευημερία της κοινωνίας.

Τέλος, η λειτουργία σταθεροποίησης μπορεί να ερμηνευθεί ως φόρος ως εργαλείο για τη σταθεροποίηση της οικονομικής κατάστασης μιας χώρας.

Φορολογικά οφέλη

Για την παγκόσμια οικονομία, οι φόροι αποφέρουν φυσικά διάφορα οφέλη. Οι φόροι διαδραματίζουν ρόλο ως πηγή κρατικής χρηματοδότησης. Οι φόροι αποτελούν επίσης πηγή χρηματοδότησης για παραγωγικές δαπάνες.

Οι φόροι μπορούν να χρηματοδοτήσουν έξοδα που δεν είναι ούτε παραγωγικά ούτε αναπαραγωγικά.

Φορολογικά χαρακτηριστικά

Υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν τους φόρους. Πρώτον, οι φόροι είναι υποχρεωτικές εισφορές που πρέπει να καταβληθούν από τους φορολογούμενους. Δεύτερον, η πληρωμή βασίζεται σε νομικούς κανόνες.

Τρίτον, οι φόροι αποτελούν πηγή συλλογικής χρηματοδότησης δαπανών. Τέταρτον, οι φόροι είναι ένα μέσο για τη βελτίωση της γενικής ευημερίας. Τέλος, η αμοιβή μετά την καταβολή του φόρου δεν δίνεται άμεσα επειδή εφαρμόζεται ως πολιτική, δημόσια εγκατάσταση και ούτω καθεξής.